Шаргородська міська рада
Шаргородський район, Вінницька область

Регламент роботи Шаргородської міської ради сьомого  скликання

 

РЕГЛАМЕНТ

роботи Шаргородської міської ради сьомого  скликання

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

Стаття 1.

Міська рада є органом місцевого самоврядування, що представляє територіальну громаду міста та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Стаття 2.

Діяльність міської ради ґрунтується на вільному обговорені і вирішенню  питань, віднесених до її компетенції, законності, гласності, правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами та нормативно – правовими актами, на реалізацію волі виборців через своїх депутатів і безпосередньо їх участі у діяльності ради, взаємодії з трудовими колективами і громадськими організаціями, залученні громадян до управління суспільними справами, дотриманні принципу поєднання місцевих і державних інтересів.

Стаття 3.

Порядок формування і організація роботи міської ради її органів, депутатів та посадових осіб визначається Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про статус депутатів місцевих рад»,  іншими Законами і даним регламентом. Регламент ради є обов»язковим для дотриманння усіма депутатами міської ради, членами виконавчого комітету міської ради ,посадовими особами місцевого самоврядування.

Стаття 4.

Міська рада є правомочною за умови обрання не менше, як двох третин депутатів від загального складу ради.

У разі, якщо до міської ради обрано менше двох третин її складу, до обрання необхідної кількості депутатів продовжує здійснювати повноваження рада попереднього скликання.

У разі дострокового припинення повноважень деяких депутатів, внаслідок чого до складу міської ради входить менш як дві третини депутатів, до обрання необхідної кількості депутатів від її загального складу.

Строк повноваження ради обраної на чергових місцевих виборах, визначається Конституцією України.

Повноваження ради, обраної на позачергових, повторних виборах закінчуються в день відкриття першої сесії новообраної відповідної ради.

ІІ. СЕСІЇ РАДИ.

Стаття 5.

Міська рада проводить свою роботу сесійно.

Сесія складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій ради.

Перша сесія новообраної міської ради скликається міською територіальною виборчою комісією не пізніше, як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради.

Першу сесію міської ради відкриває і веде голова міської територіальної виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів депутатів та міського голови, та визнання їх повноважень.

Стаття 6.

Сесії міської ради проводяться гласно.

У разі необхідності, рада може прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання.

На закритому пленарному засіданні міської ради має право бути присутнім прокурор, а також посадові особи, присутність яких необхідна для розгляду відповідного питання.

У відкритих засіданнях ради можуть брати участь представники органів Державної виконавчої влади, члени міськвиконкому, представники трудових колективів, об'єднань громади, працівники засобів масової інформації та інші особи за зпрошенням, при умові попередньої реєстрації.

Запрошені особи не мають права втручатись в роботу сесії, в іншому разі вони можуть бути позбавлені права бути присутніми в залі засідань.

Особи, присутні на сесії міської ради, повинні утримуватись від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається на сесії міської ради, зобов»язані дотримуватись порядку і виконувати вимоги міського голови (головуючого на сесії). Хто із присутніх допускає порушення порядку, не реагує на зауваження головуючого на сесії міської ради, поже позбавляєтися права бути присутнім, за рішенням відповідної ради.

Кількість і категорії  осіб, що запрошуються на сесію, визначає і організує міський голова, керуючись наявністю місць у залі засідань.

Стаття 7.

Сесія міської ради скликається міським головою в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал. Сесії міської ради відкриваються та закриваються виконанням у залі засідань Державного Гімну України.

На час проведення сесій міської ради у залі засідань встановлюється Державний Прапор України та прапор м.Шаргород.

Після проведення першої сесії міської ради Шаргородською міською виборчою комісією, наступні сесії міської ради скликає міський голова.

У разі немотивованої відмови міського голови, або неможливості його скликати сесію міської ради, сесія скликається секретарем міської ради.

Сесія міської ради може бути скликана також за пропозицією не менш як однієї третини депутатів  від загального складу міської ради, виконавчого комітету міської ради.

Розпорядження про скликання сесії міської ради доводиться до відома депутатів і мешканців міста не  пізніше як за 20  днів до проведення   сесії міської ради , а в виняткових випадках не пізніше як за день до сесії, із питань, які передбачаються внести на розгляд сесії.

Матеріали з питань, що пропонуються для розгляду на сесії, подаються міському голові чи секретарю ради не пізніше, як за 25 днів до скликання чергової сесії з доповідною запискою і проектами рішень.

Після розгляду міським головою чи секретарем ради матеріали передаються на розгляд постійних комісій. Постійна комісія розглядає пропозиції і проекти рішень на своєму засіданні у присутності ініціатора даного питання, комісія має право вносити зміни до проектів рішень, або підготувати свої проекти рішень.

Проекти  рішень сесії міської ради надаються депутатам ( за бажанням) не пізніше як за 3 дні до засідання постійних комісії міської ради та оприлюднюються за 20 робочих днів до дати їх розгляду з моменту прийняття.

Матеріали і проекти рішень ради, а також пропозиції і зауваження до них в обов'язковому порядку попередньо розглядаються відповідними постійними комісіями.

Питання, які потребують невідкладного розгляду і не вимагають попереднього розгляду в комісіях, за рішенням ради можуть вноситись в порядок денний сесії під час її проведення.

Порядок денний затверджується міською радою на сесії міської ради  відкритим голосуванням більшістю голосів депутатів, які беруть участь в роботі сесії.

Стаття 8.

На час проведення сесії міської ради секретар сесії обирається з числа депутатів присутніх на сесії.

Пропозиції щодо обрання секретаря сесії вносяться міським головою і приймається більшістю присутніх депутатів.

Стаття 9.

Сесію міської ради відкриває і веде міський голова, а в разі неможливості міського голови – секретар міської ради.

Пленарне засідання міської ради і засідання постійних комісій проводяться державною мовою.

Сесія міської ради скликається в адміністративному приміщенні міської ради в м. Шаргороді по вул. Поштова,13 в залі засідань. Розпорядок роботи сесії міської ради:  ранкові пленарні засідання ради починаються о 10-00 год. і закінчуються о13-00 год., вечірні пленарні засідання ради відбуваються з 14-00 години до 17-00 години без перерви. При необхідності тривалість сесії можливо продовжити, але за згодою присутніх депутатів. Одноразово може бути прийняте процедурне рішення про інший розпорядок роботи на день.

Вимоги групи депутатів про перерву в роботі сесії перед голосуванням по проекту рішення, з якого необхідні консультації, на час не більше 5 хв. задовольняються без голосування.

Міський голова при веденні сесії:

а) забезпечує дотримання законодавчих актів України і цього регламенту;

б) керує засіданням ради, слідкує за дотриманням кворуму сесії і прийнятого порядку денного;

в) надає слово доповідачам, співдоповідачам і виступаючим на сесії, у разі порушень виступаючими регламенту, попереджає його, або позбавляє слова;

г) надає слово для виступу з обговорених питань особам, які запрошені на сесію. Депутати мають право на першочерговість виступу.

д) оголошує письмові запити, особисті заяви і довідки депутатів, надає депутатам слово для усних запитів, а також зауважень з приводу ведення сесії і порядку, передбаченого цим регламентом;

ж) проводить голосування з питань, що потребують прийняття рішення сесії і оголошує його результати;

з) має право позбавити участі в засіданні запрошену особу, яка не є депутатом, за грубе порушення порядку та вимогст.6  даного регламенту;

є) підписує протокол сесії.

Стаття 10.

 На засіданні сесії час для доповіді встановлюється до 10 хвилин.

         Час для співдоповідей та інформацій до п'яти  хвилин.

Для довідок, запитань – до трьох хвилин.

Заключного слова- до 4 хвилин

Для повторних виступів (але не більше2-х разів з одного питання)- до 2 хвилин

Для виступів запрошених осіб - до з-х хвилин

Для внесення депутатського запиту – 2 хвилини на кожен запит

Для відповідей на запитання доповідачам відводиться до п'яти хв.

Прохання, щодо надання слова для виступів в дебатах з обговорюваних питань, подаються головуючому на сесії.

Міський голова, секретар ради, голова постійної комісії мають право взяти слово для виступу в будь-який час, але не більше 5 хв. Час збільшується лише за згодою присутніх депутатів.

Перед виступом називає своє прізвище і належність до політичного блоку або партії.

Якщо депутат перевищив відведений йому для виступу час, виступає не по суті обговорюваного питання, головуючий після одного попередження позбавляє його слова.

Тексти виступів депутатів додаються до протоколу.

З усіх питань соціально-економічного і культурного розвитку міста, бюджету міста, звітів про їх виконання, як правило заслуховується співдоповідь постійної комісії.

Виступаючий на сесії міської ради не може вживати некоректні вислови, закликати до протизаконних і насильницьких дій. У таких випадках міський голова (головуючий на сесії міської ради) зобов»язаний попередити виступаючого. Після другого попередження виступаючий позбавляється слова  і права наступного виступу до кнця сесії на якій він отримав попередження.

На сесії міської ради ніхто не може виступати без дозволу міського голови (головуючого на сесії міської ради). Виступаючий зобов»язаний виступати тільки з того питання, з якого йому було надано слово.

Стаття 11.

З обговорених питань міська рада приймає рішення, яке не повинно суперечити Конституції України і чинному законодавству.

Рішення ради з кожного питання приймається на сесії міської ради відкритим, поіменним голосуванням.

Проект рішення міської ради спочатку приймається за основу. Якщо проект не набрав необхідної кількості голосів, то при наявності альтернативних проектів з одного питання вони ставляться на голосування в порядку надходження.

Якщо жоден з проектів не набрав необхідної кількості голосів, сесія утворює депутатську комісію для вироблення компромісного варіанту проекту рішення при необхідності для роботи депутаської комісії може оголошуватись перерва в роботі сесії, але не більше 15 хвилин.

Пропозиції, доповнення, зміни і зауваження до проекту рішення подаються головуючому в письмовій або усні формі після того, як проект рішення буде прийнятий за основу. Перед внесенням зауважень, змін та доповнень до проекту рішення, оголошуються їх тексти та ініціатор.

За кожне зауваження, доповнення та зміну до проекту рішення проводиться голосування. Після голосування усіх зауважень, доповнень та змін, проводиться голосування за проект рішення в цілому.

Кожен депутат міської ради здійснює голосування особисто в залі засідання і не має права подавати свій голос заочно.

Стаття 12.

На сесії міської ради рішення з питань, що розглядаються, приймаються відкритим голосуванням рішення ради після обговорення більшістю депутатів від загального складу ради та розгляду на постійних комісіях міської ради.  Рішення вважається прийнятим, якщо за нього віддано більшість голосів від загального складу ради. При встановленні результатів голосування до загального складу міської ради включається міський голова, якщо він ведета  бере участь у роботі сесії міської ради,і враховується його голос.

За дорученням ради прийняті рішення можуть бути доопрацьовані виконавчим апаратом міської  ради з внесенням поправок, які не змінюють зміст прийнятого рішення.

Прийняте рішення міської ради не пізніше 5-ти робочих днів з дня їх затвердження розмножується і розсилається апаратом виконавчого комітету міської ради постійним комісіям, відповідним підприємствам, установам, організаціям, доводиться до відома населення міста.

Рішення міської ради підписуються міськийм головою у 10-ти денний термін із моменту його прийняття. У випадку незгоди міського голови із рішенням ради, міський голова у п»ятиденний термін з моменту його прийняття може зупинити дію рішення івнести його на повторний розгляд ради із обгрунтованими зауваженнями. Міська рада зобов»язана у двотижневий термін розглянути рішення повторно.

Рішення міської ради вступають в силу з моменту підписання, якщо не встановлено інший строк їх введення в дію.

Виконання рішень міської ради контролюється постійними комісіями і посадовими особами міської ради.

Пропозиції і критичні зауваження, висловлені депутатами на сесії міської ради, подані в письмовій формі міському голові або секретарю ради, якщо вони не отримали вирішення на сесії, в 15-ти денний строк розглядаються міським головою і направляються відповідним посадовим особам, які зобов'язані в місячний термін  розглянути ці пропозиції та зауваження і про їх результати повідомити безпосередньо депутатові, або постійній комісії, а також раді.

Листи і звернення громадян, що надійшли до сесії міської ради, розглядаються в порядку передбаченому законом.

Рішення міської ради підлягяють обов»язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації.

Статті 13.

На кожній сесії міської ради ведеться запис секретарем сесії, на основі якого виконавчий апарат міської ради складає протокол.

В протоколі сесії міської ради вказується:

- назва ради, порядковий номер сесії в межах скликання, і дата проведення сесії;

- кількість депутатів, обраних в раду, кількість присутніх і відсутніх депутатів;

- порядок денний сесії;

- прізвище, належність до політичних блоків або партій, які виступили, або внесли запит;

- перелік всіх прийнятих рішень з даними числа голосів, які проголосували за рішення, проти нього, чи утримались.

До протоколу сесії додаються:

- текст доповіді і співдоповіді;

- рішення прийняті міською радою;

- письмові запити депутатів;

- письмові зауваження і пропозиції депутатів, передані головуючому на сесії;

- список запрошених осіб.

Протокол сесії міської ради оформляється в 10-ти денний строк. Протокол сесії міської ради підписується міським головою, у разі його відсутності – секретарем міської ради.

За своєчасне оформлення протоколу сесії міської ради несе відповідальність секретар міської ради.

Оригінали протоколів сесій міської ради зберігаються протягом встановленого терміну у міській раді, згодом здаються на потсійне зберігання у районний архів.

Оригінали  протоколів сесій міської ради є відкритими і надаются на запит відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» але тільки в присутності секретаря міської ради або визначеної та відповідальної за зберігання особи місцевого самоврядування.

 

ІІІ. ДЕПУТАТИ, ПОСАДОВІ ОСОБИ МІСЬКОЇ РАДИ.

Стаття 14.

1. Повноваження депутата міської ради починаються з моменту офіційного оголошення відповідною територіальною виборчою комісією на сесії міської ради рішення про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів. Повноваження депутата можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених законом. Права, порядок діяльності депутат міської ради визначається Конституцією України, Законами України «Про статус депутатів місцевих рад», «Про місцеве самоврядування в Україні».

2. Депутат представляє інтереси всієї територіальної громади, має повноту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності міської ради, та утворюваних нею органів, несе обов'язки перед виборцями, радою та її органами, виконує їх доручення. Депутат, крім секретаря ради, повинен входити до складу однієї з постійних комісій міської ради.

3. Депутат зобов'язаний брати участь у роботі сесії міської ради, засіданнях постійних комісій та інших комісій, до складу яких його обрано.

4.Діяльність депутата під час сесії включає:

1) участь у засіданнях ради;

2) участь у засіданнях комісій ради та їх робочих чи підготовчих груп;

3) виконання доручень ради та її органів;

4) роботу у виборчому окрузі.

5. Діяльність депутата, зазначена в пунктах 2) -4) частини 4 цієї статті, здійснюється у період між пленарними засіданнями ради, за винятком виконання невідкладних доручень ради.

6. У разі, коли депутат протягом року пропустив більше половини пленарних засідань міської ради або засідань постійної комісії, не виконував обов'язки без поважних причин, міська рада може звернутись до політичного блоку чи партії, з пропозицією про відкликання такого депутата у встановленому Законом порядку.

7. Депутат має право ухвального голосу з усіх питань, які розглядаються на сесіях міської ради, а також на засіданнях постійних та інших комісій, до складу яких його обрано.

         Законом України «Про статус депутатів місцевих рад» передбачена мож­ливість подачі депутатом запитів, звернень і запитань при здійсненні повноважень у раді і у виборчому окрузі.

         Відмінності депутатського запиту від депутатського звернення по­лягають у тому, що: а) депутатський запит подається з питань, які відне­сені до відання ради, а звернення — з питань, пов'язаних з депутатською діяльністю; б) суб'єктами, до яких може бути подано запит, є посадові осо­би ради і її органів, сільський, селищний, міський голова, керівники підприємств, установ і організацій, які розташовані або зареєстровані на відповідній території, а депутата міської (міста обласного значення), рай­онної, обласної ради — також голова місцевої держадміністрації, його за­ступники, керівники відділів і управлінь; депутатське звернення подається до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій, розташованих на території відповідної ради; в) закон передбачає можливість внесення запиту не тільки депутатом одноособово, а й групою депутатів, звернення ж по­дається депутатом індивідуально; г) запит вноситься на пленарному засіданні ради або попередньо, підлягає включенню до порядку денно­го і в разі необхідності може обговорюватися. Для звернення така про­цедура не передбачена; ґ) якщо для подачі запиту потрібна його під­тримка радою, то для звернення така вимога не встановлена; д) депу­татське звернення повинно бути викладено в письмовій формі, а запит може бути внесений у письмовій чи усній формі.

Стаття 15.

1. Депутати можуть добровільно об'єднуватись в депутатські групи з чисельністю не менше 5-ти чоловік.

2. Для реєстрації депутатської групи міському голові подається письмова заява депутатами про утворення групи, її назва, мета і поіменний склад групи.

3. Міський голова на початку чергової сесії міської ради зобов'язаний зробити повідомлення про створення депутатської групи та її склад. З цього моменту депутатська група вважається зареєстрованою.

4. Порядок роботи депутатської групи визначається самою групою.

Стаття 16.

1. Повноваження депутата міської ради припиняються достроково у випадках, передбачених чинним законодавством України.

2. Питання про дострокове припинення повноважень депутата попередньо розглядається комісією з гуманітарних питань, соціального захисту населення, дотримання законності та правопорядку.

3. Міська рада приймає рішення про дострокове припинення повноважень депутата, яке доводить до міської виборчої комісії, для прийняття відповідного рішення та ротацію у відповідності до чинного законодавства.

Стаття 17.

1. Повноваження міського голови починаються з моменту оголошення міською територіальною виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання і закінчуються в момент вступу на цю посаду іншої обраної відповідно до Закону особи, крім випадків дострокового припинення його повноважень.

2. Міський голова:

2.1. Забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень органів виконавчої влади на території міської ради, додержання Конституції та Законів України, виконання законодавчих актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади.

2.2. Організує в межах Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» роботу міської ради та її виконавчого комітету.

2.3. Підписує рішення міської ради та її виконавчого комітету та має право вето.

2.4. Вносить на розгляд ради пропозицію щодо кандидатури на посаду секретаря ради та має голос визначення результатів  голосування та прийняті рішення.

2.5. Вносить на розгляд міської ради пропозиції про кількісний і персональний склад виконавчого комітету міської ради.

2.6. Вносить на розгляд міської ради пропозиції щодо структури і штатів виконавчих органів влади.

2.7. Скликає сесію міської ради, формує порядок денний сесії і головує на пленарних засіданнях ради.

2.8. Забезпечує підготовку на розгляд міської ради проектів програм соціально-економічного розвитку, цільових програм з питань самоврядування, місцевого бюджету, інші питання.

2.9. Скликає загальні збори громадян за місцем проживання.

2.10. Укладає від імені територіальної громади, міської ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції міської ради, подає їх на затвердження відповідної ради.

 

 

ІV. ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ РАДИ.

Стаття 18.

Постійні комісії міської ради є органами міської ради, що обираються з числа її депутатів і діють у відповідності зі ст.47. Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Положеннями про постійні комісії міської ради, затвердженими міською радою.

Стаття 19.

Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах.

При необхідності міська рада може змінити перелік, чисельний і персональний склад постійних комісій.

Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень.

V. СЕКРЕТАР МІСЬКОЇ РАДИ.

Стаття 20.

1.  Секретар міської ради працює в раді на постійній основі. Секретар ради обирається радою з числа її депутатів на строк повноважень ради за пропозицією відповідного міського голови. Пропозиція щодо кандидатури секретаря ради може вноситися на розгляд ради не менш як половиною депутатів від загального складу відповідної ради у разі, якщо:

1) на день проведення першої сесії міської ради, обраної на чергових виборах, не завершені вибори відповідно міського голови;

2) рада не підтримала кандидатуру на посаду секретаря ради, запропоновану відповідним міським головою;

3) протягом тридцяти днів з дня відкриття першої сесії міської ради міський голова не вніс кандидатуру на посаду секретаря ради;

4) на наступній черговій сесії після виникнення вакансії секретаря ради у зв'язку з достроковим припиненням його повноважень міський голова не вніс на розгляд ради кандидатуру на посаду секретаря ради;

У разі якщо рада не підтримала кандидатуру, внесену на її розгляд не менш як половиною депутатів від загального складу відповідної ради згідно з пунктом 2 цієї частини, наступну пропозицію щодо кандидатури секретаря ради вносить міський голова.

2. Скликає сесію міської ради у випадках, передбачених ч.6 ст.46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

3. Організує підготовку сесії міської ради, питань, що вносяться на розгляд міської ради.

4. За дорученням міського голови координує діяльність постійних комісій міської ради, дає їм доручення.

5. Сприяє депутатам у здійсненні їх повноважень.

6. Вирішує за дорученням голови інші питання, пов'язані з діяльністю міської ради.

VІ. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ.

 

Стаття 21.

1. Виконавчим органом міської ради є виконавчий комітет міської ради, який утворюється відповідною радою на строк її повноважень.

2. Кількісний склад виконавчого комітету визначається міською радою.

3. Персональний склад виконавчого комітету затверджується радою за пропозицією міського голови.

4. Очолює виконавчий комітет міської ради міський голова.

5. Виконавчий комітет міської ради:

- попередньо розглядає проекти місцевих програм соціального-економічного і культурного розвитку, цільових програм з інших питань, місцевого бюджету, проекти рішень з інших питань;

- координує діяльність відділів виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належить до комунальної власності міста.

 

Стаття 22.

1. Виконавчий комітет міської ради основною формою своєї роботи вважає засідання. Засідання виконавчого комітету міської ради скликаються міським головою не рідше одного разу на місяць і є правомочними якщо в них бере участь більше половини від загального складу виконавчого комітету.

2. Виконавчий комітет міської ради є підзвітним і підконтрольним міській раді, що його утворила, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади. Щорічно звітує на сесії міської ради про свою діяльність.

3.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Шаргородської міської ради сьомого скликання з гуманітарних питань, соціального захисту населення, дотримання законності та правопорядку (голова комісії Кушнір О.П.).

 

 

Міський голова                                                             Ігор Винокур